Tagastamis- ja kasutustingimused

1. Üldsätted
1.1. Klubi kohustub looma treeningprotsessiks vajalikud tingimused.
1.2. Õpilane võtab endale kohustuse panustada igakülgselt Klubi kehtestatud korra elluviimisele.
1.3. Õpilane kohustub tasuma liikmemaksu tähtaegselt, vastavalt käesoleva lepingu punktile 3.
1.4. Õpilase pahatahtliku või hooletu käitumise tagajärjel Klubile või Klubi vastutusel olevale varale tekitatud kahju hüvitatakse täies ulatuses.
2. Õppetöö
2.1. Õppeperiood: 22.06.2021-22.06.2022.
2.2. Tundide toimumise asukoht on Tallinn.
2.3. Koolituse toimumise aeg ja koht vastavad kehtivale ajakavale. Tundides käimine toimub ainult administratsiooniga kokkulepitud personaalse ajakava alusel. Vahelejäänud tunni ümber planeerimise võimalus on ette nähtud juhul, kui Klubi ja Õpilane on selles eelnevalt kokku leppinud.
2.4. Riigipühadel treeninguid ei toimu.
2.5. Vääramatu jõu (VÕS §103 lg 2) asjaolude ilmnemisel ei vastuta Klubi ärajäänud treeningu eest.
2.6. Klubi administratsioonil on õigus vajadusel treener ilma kokkuleppeta välja vahetada.
3. Liikmemaks ja tasumise kord.
3.1. Õpilane on kohustatud tasuma jooksva kuu liikmemaksu 10. kuupäevaks. Nimetatud kuupäeval tasumata jätmisel on Klubil õigus käesolev Leping lõpetada.
3.2. Liikmemaks on 120 eurot kuus (8 treeningut) terviseujumise puhul ja 150 eurot kuus (8 treeningut) sportliku ujumise puhul.
3.3. Klubimaks kantakse klubi SPORDIKLUBI BARS arvelduskontole EE772200221076745259 Selgitus: õpilase ees- ja perekonnanimi, tasutud kuu
3.4. Juhul, kui õpilane alustab õppetööd kuu keskpaigast, korrigeeritakse liikmemaksu sõltuvalt koolitusprotsessi alguskuupäevast (tehakse ümberarvestus). Seda protseduuri tehakse registreerimise ajal ainult üks kord.
3.5. Kahe (või enama) õpilase eest tasutakse eraldi maksetena.
3.6. Individuaaltunni või protseduuri ühekordse külastuse eest tasumine toimub vähemalt 2 tööpäeva enne määratud kuupäeva. Eelregistreeritud õppetunnist puudumine ei anna õigust raha tagasi saada ning õppetunni aega muuta ei saa. Puudumisest tuleb teada anda üks päev enne planeeritud õppetundi.
3.7. Klubil on õigus ühepoolselt kohandada liikmemaksu järgmiseks poolaastaks. Liikmemaksu muutumise korral tehakse vastav info õpilasele teatavaks hiljemalt üks kuu enne uue perioodi algust.
4. Eritingimused
4.1. Pooled lähtuvad sellest, et Õpilase poolt tasutud liikmemaks tagab Õpilasele koha rühmas.
4.2. Tundide külastuste arv liikmemaksu suuruse muutumist ei mõjuta. Liikmemaksu tasumine ei eelda ümberarvestamist osaletud tundide eest.
4.3. Õpilase õppetööst puudumine (sh mõjuvatel põhjustel) ei vabasta liikmemaksu tasumisest vastavalt Lepingu punktile 3.2. .
4.4. Basseini külastamine. Õpilane on kohustatud täitma hügieeninõudeid, vastutades ise oma tervise ja puhtuse eest ning tagades, et ta enne treeningut duši all käiks (seebi ja nuustikuga).
4.5. Õpilane järgib mõlema osapoole (Õpilane ja Klubi) poolt kokkulepitud ajakava ning mõistab, et treeningut on võimalik ümber planeerida, kui osapooled on eelnevalt kokku leppinud.
5. Lepingu muutmine ja lõpetamine
5.1. Lepingu võib lõpetada Õpilase ametliku avalduse alusel. Lepingu lõpetamine on ette nähtud jooksva kuu 20. kuupäevaks (nt treeningute lõpetamisest alates 1. jaanuarist tuleb teatada hiljemalt 20. detsembriks), kui Õpilase poolt lepingu lõpetamisest ei teatata õigeaegselt on ta kohustatud tasuma järgmise kuu liikmemaksu.
5.2. Klubil on õigus leping ühepoolselt lõpetada, kui võlgnevus ületab 30 päeva. See ei lõpeta võla tagasimaksmise kohustust.
5.3. Leping lõpeb koheselt, kui õpilane eirab klubi eeskirju või rikub üldtunnustatud käitumisnorme.
5.4. Juhul, kui 1 kuu enne käesoleva Lepingu lõppemist ei kinnita ükski pool oma soovi seda lõpetada, pikeneb Lepingu tähtaeg automaatselt ühe aasta võrra.
5.5. Leping loetakse lõpetatuks pooltevahelisel täielikul arveldusel ja Üliõpilase võlgnevuste puudumisel Klubi ees. Kasutus- ja tagastustingimuste kehtiv versioon on kättesaadav internetis aadressil https://barsswim.ee/privacy-terms.